song
Động lực thúc đẩy Yên Bái phát triển toàn diện - Bài 1: Đảng thêm mạnh
Ngày xuất bản: 25/08/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 526

 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là vai trò gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

 

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy với công việc, gần dân, trọng dân. (Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân).

Việc triển khai nghiêm túc công tác học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị số 05) và các chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân; thường xuyên rà soát, cụ thể hóa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII... đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Rà soát chặt chẽ, cụ thể hóa việc làm

Chi bộ thôn Khe Bút là loại hình chi bộ nông thôn, trực thuộc Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Chi bộ có tổng số 25 đảng viên. Thông qua các buổi quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị 05, 100% đảng viên chi bộ tham gia và xây dựng cam kết thực hiện theo chuyên đề của từng năm. 

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, Ban Chi ủy đã dành thời gian kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong việc "làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên; làm rõ kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để khắc phục. 

Đồng chí Đinh Thị Tuyến - Bí thư Chi bộ thôn Khe Bút cho biết: "Chi bộ lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm; thường xuyên nêu cao tinh thần "Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”... 

Từ đó, 100% đảng viên có ý thức cao trong tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, góp phần giúp Chi bộ 5 năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, đạt tiêu chuẩn "Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Thực hiện Chỉ thị số 05, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung chỉ đạo rà soát, cụ thể hóa, đưa nội dung thực hiện vào các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận, đề án chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05. Đặc biệt, Yên Bái đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII vào nội dung kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được thực hiện nghiêm túc. 

Ngay sau kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, thực hiện và yêu cầu cụ thể về thời gian hoàn thành. 

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, kịp thời nhắc nhở, phê bình các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. 

Từ năm 2016 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn thể tỉnh và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã xác định và thực hiện gần 10.000 việc, nhiệm vụ để khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm hàng năm.

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình đã kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Trong đó, có 28 chi bộ, 52 đảng bộ là các cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, với 4.924 đảng viên. Giai đoạn 2016-2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề với 52/80 lượt cơ sở đảng và 150 lượt cấp ủy viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05. 

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: "Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy Khối xác định 63 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá; cấp cơ sở đã xác định 1.256 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá vào các vấn đề như: vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân các cấp ủy... Hàng năm, thông qua kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, toàn Đảng bộ có trên 94% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm bình quân đạt 89,6%, vượt 9,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII”.

Việc làm thường xuyên 

Những năm qua, Yên Bái đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, nội dung sinh hoạt thường kỳ thành công việc thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. 

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05. 

100% tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trong tỉnh đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên. Hầu hết các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức được từ 1 đến 2 cuộc sinh hoạt chuyên đề hàng năm về thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Linh, huyện Yên Bình Địch Quang Phục cho biết: "Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chi bộ, đoàn thể đã tổ chức cho đảng viên tham gia các hội nghị học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy, do chi bộ tổ chức. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ thường xuyên chọn lọc những nội dung cần học tập; xác định những việc làm theo để quán triệt và yêu cầu đảng viên thực hiện. Qua đó, vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chi bộ trực thuộc cơ bản đã được thực hiện tốt”. 

Để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, nội dung sinh hoạt thường kỳ thành công việc thường xuyên, thời gian qua, Huyện ủy Lục Yên đã tổ chức những hội nghị chuyên đề hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Ở Lục Yên, chi bộ trực thuộc đảng ủy thuộc loại hình xã, thị trấn đã tổ chức sinh hoạt bình quân 11,8 kỳ/năm; chi bộ trực thuộc đảng ủy thuộc loại hình các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tổ chức sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm; loại hình sự nghiệp bình quân 11,52 kỳ/năm. Chi bộ trực thuộc Huyện ủy thuộc loại hình doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp tổ chức sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm. 

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Yên cho biết: "Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cơ bản thực hiện nghiêm việc dự, theo dõi các chi bộ, đảng bộ được phân công phụ trách, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thời gian qua, các chi bộ cơ bản thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, đưa nội dung thực hiện việc làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ... Do đó, chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ và tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt được nâng lên rõ rệt…”. 

Việc thực hiện kế hoạch cá nhân đã tác động tích cực đến kết quả rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên. 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sát sao, quyết liệt, sáng tạo  trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị… góp phần quan trọng để Yên Bái có kết quả đáng mừng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Theo Báo Yên Bái

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải