song
QUY CHẾ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
Ngày xuất bản: 19/07/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 289

QUY CHẾ

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học,

nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025

và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021

-------

PHẦN THỨ NHẤT

QUY CHẾ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

2. Cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hoá, cán bộ, đảng viên, nhân dân có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và có hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi về một trong các địa chỉ sau: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh.

2. Người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài và người nước ngoài có tác phẩm, hồ sơ phù hợp với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 3. Phạm vi giải thưởng

1. Ban Tổ chức Cuộc vận động tổ chức thực hiện giải thưởng với 2 lần trao giải trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Xét tặng giải thưởng sáng tác đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực:

- Văn học: Văn xuôi (tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn), ký văn học (bút ký, tùy bút, ghi chép); thơ (thơ trữ tình, trường ca, truyện thơ); văn học dân gian (nghiên cứu, sưu tầm); lý luận phê bình văn học nghệ thuật được sáng tác, sưu tầm, xuất bản, ra mắt công chúng…

- Nghệ thuật: Âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh (nếu có), múa, kiến trúc, được sáng tác, trưng bày, công diễn…

- Các tác phẩm, báo in, báo điện tử đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Các tác phẩm phát thanh (báo nói), truyền hình (báo hình) đã được phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình của tỉnh.

3. Xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thuộc các lĩnh vực:

- Văn nghệ dân gian (sưu tầm).

- Báo chí (cơ quan báo chí đăng, phát).

- Xuất bản (quảng bá, phát hành sách).

- Trung tâm Truyền thông văn hoá; đơn vị sản xuất phim (nếu có), phát hành phim, chiếu phim; Di tích lịch sử, văn hoá; Bảo tàng; Thư viện.

- Đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

- Nghệ sĩ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề này.

            Điều 4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng, khen thưởng

1. Về giải thưởng:

- Tặng giải A, B, C, khuyến khích gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc vận động đối với tác phẩm, công trình (kèm theo tiền thưởng).

- Mỗi lĩnh vực gồm:

+ 01 giải A: 7.000.000 đồng.

+ 02 giải B: 5.000.000 đồng.

+ 03 giải C: 3.000.000 đồng.

+ 05 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng.

2. Về khen thưởng: Giấy chứng nhận khen thưởng của Ban Tổ chức Cuộc vận động đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá, biểu diễn, kèm theo tiền thưởng, cụ thể:

            - Tập thể: tối đa 10 đơn vị, phần thưởng trị giá 5.000.000 đồng

            - Cá nhân: tối đa 10 cá nhân, phần thưởng trị giá 2.000.000 đồng.

Điều 5. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các cấp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính; từ ngân sách Đảng và kinh phí hoạt động thường xuyên của các Hội, cơ quan, đơn vị.

 

CHƯƠNG II

TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG

 

Điều 6. Tiêu chí xét, chọn

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản và hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được xét chọn phải đạt các yêu cầu sau:

+ Là tác phẩm mới sáng tác, sưu tầm đã được in thành sách, báo, ảnh, tranh, bản nhạc và lời, nhạc không lời được thu tiếng, hoặc thu cả tiếng và hình vào USB, CD, VCD, DVD (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian); đã dựng thành phim, trình diễn trên sân khấu (tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu, âm nhạc, múa); công trình đã xây dựng và được sử dụng (tác phẩm kiến trúc); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được Hội đồng cấp ban, bộ, ngành Trung ương nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước, quốc tế.

- Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá đảm bảo đúng chủ đề; có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh đất và người Yên Bái nói riêng, đất nước, con người Việt Nam nói chung.

- Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hoá trong Đảng và toàn xã hội.

- Có hiệu ứng tốt, phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực.

- Không xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá đối với các tác phẩm, công trình không đúng với chủ đề; các kịch bản, bản thảo, đề cương, bản vẽ thiết kế (sân khấu, múa, điện ảnh, âm nhạc, văn học, kiến trúc), các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, ví dặm, đồng dao…) và những tác phẩm đang có tranh chấp bản quyền.

- Tập thể, cá nhân được xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không phát ngôn, đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian hội đồng các cấp xét chọn tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng.

- Thời gian:

+ Đợt 1: xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/11/2022; tổng kết, trao giải thưởng cấp tỉnh dự kiến trong tháng 5/2023 (sau khi Trung ương tổ chức trao giải).

- Đợt 2: xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/11/2024; tổng kết, trao giải thưởng cấp tỉnh dự kiến vào tháng 5/2025 (sau khi Trung ương tổ chức trao giải).

Điều 7. Quy trình xét chọn

1. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh; Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT thành lập Hội đồng xét chọn (hoặc lập tổ xét, chọn) từ 3 - 5 thành viên để bình xét, đánh giá, lựa chọn các tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân theo số lượng quy định và gửi Hội đồng xét giải cấp tỉnh (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

2. Hội đồng xét giải của tỉnh xét chọn và xác định giải thưởng cấp tỉnh theo cơ cấu giải thưởng; phân loại và gửi danh sách 10 tác phẩm, 5 tập thể, cá nhân xuất sắc về Trung ương.

3. Việc xét chọn được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín theo các tiêu chí đã nêu trên. Người dự họp thay thành viên chính thức không tham gia bỏ phiếu. Tác phẩm, tập thể, cá nhân có từ 2/3 thành viên Hội đồng xét giải các đơn vị đồng ý thì được đề nghị Hội đồng xét giải cấp tỉnh xét giải thưởng.    

- Khi họp xét giải, Hội đồng xét giải các đơn vị phải có biên bản ghi các ý kiến tại cuộc họp, kết luận của đồng chí chủ trì cuộc họp, kết quả bỏ phiếu, chữ ký của từng thành viên, đóng dấu của cơ quan gửi Hội đồng xét giải của tỉnh.

- Các ý kiến đề nghị của thành viên Hội đồng xét giải các đơn vị phải được thể hiện bằng văn bản và được sự đồng ý (biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu nếu cần thiết) của đa số (2/3 trở lên) các thành viên trong Hội đồng.

- Quá trình xét chọn các tác phẩm nếu có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cấp nào thì cấp đó xem xét, kết luận và thông báo cụ thể.

4. Hạn cuối cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận tác phẩm và danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị xét chọn của các Hội đồng xét giải trong toàn tỉnh để gửi về Hội đồng xét giải Trung ương trước ngày 30/11/2022 (đợt 1) trước ngày 30/11/2024 (đợt 2).

Điều 8: Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng

1. Tác phẩm sáng tác dự Giải thưởng: ghi rõ họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại; cơ quan, đơn vị; địa chỉ; điện thoại của tác giả, đại diện nhóm tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, đơn vị  thực hiện, công trình kiến trúc đã xây dựng; địa điểm, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng…, được đóng trong túi niêm phong (tác phẩm của người nước ngoài gửi dự Giải thưởng phải có bản chuyển ngữ).

2. Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị xét giải thưởng quảng bá: Ngoài những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm sáng tác, phải có báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, sản phẩm trưng bày, đăng tải, triển lãm, giới thiệu, chiếu phim (ghi lại vào USB, CD, DVD), quy mô, địa điểm, thời gian; xuất bản (ấn phẩm), được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận.

3. Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là phạm quy (bị loại) do vi phạm các điểm sau đây:

- Gửi quá thời gian quy định trong Quy chế.

- Không đủ thông tin như Điều 8, mục 1, mục 2 của Quy chế này; ghi chép không rõ ràng, mờ, thiếu hoặc không rõ các phần nối tiếp.

- Tổ Thư ký - giúp việc Ban Tổ chức giải thưởng không gửi trả lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những tác phẩm, hồ sơ phạm quy, gửi không đúng địa chỉ.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Ban Tổ chức Cuộc vận động

1. Ban Tổ chức Cuộc vận động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Cuộc vận động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc vận động:

- Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc.

- Xây dựng kế hoạch, quy chế giải thưởng, phát động sáng tác; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động các hoạt động sáng tác, quảng bá; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm đạt giải.

Điều 10. Tổ chức trao giải thưởng, khen thưởng

1. Kế hoạch trao giải thưởng, khen thưởng do Ban Tổ chức Cuộc vận động quyết định.

2. Lễ công bố, trao giải thưởng, khen thưởng được tổ chức làm hai đợt. Đợt 1 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2023, đợt 2 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2025.

            Điều 11. Tổ chức thực hiện

            1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế Giải thưởng; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

            2. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt, hướng dẫn cụ thể để thực hiện Quy chế này, phổ biến rộng rãi nội dung Quy chế này theo chuyên ngành, phạm vi của mình, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tổ chức thành lập Hội đồng xét, chọn (hoặc tổ xét, chọn) tác phẩm của địa phương, đơn vị mình. Các cơ quan báo chí (Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) quan tâm đăng tải các tác phẩm dự thi của tác giả là phóng viên, cộng tác viên của đơn vị và phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

        3. Ban Tổ chức, Hội đồng xét giải thưởng các cấp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, khách quan trong việc xét chọn tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

            Điều 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với hành vi vi phạm Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về giải quyết khiếu nại. Những vấn đề liên quan đến tác quyền, bản quyền, nhân thân tác giả, nhân thân nhân vật trong tác phẩm phải được cấp uỷ và chính quyền nơi tác giả, tập thể tác giả sống, làm việc xác minh, kết luận trước khi gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng ở các cấp.

            Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời, chủ động phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tham mưu điều chỉnh cho phù hợp.

            Điều 14. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này

PHẦN THỨ HAI

QUY CHẾ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

(GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) NĂM 2021

 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

- Vinh danh nhà báo lão thành, có nhiều đóng góp với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

- Vinh danh các nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.

Điều 2Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

2. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình tham gia Giải Búa liềm vàng phải được đăng, phát trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

Điều 3. Chủ đề

- Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

- Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bột tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng "xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc", xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập".

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống "diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, "lợi ích nhóm”...

 

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn từ 01 - 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác. 

2. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. 

3. Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi: 

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc). 

Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc).

Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải đối với tác phẩm

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) kể từ ngày 01/11 năm trước đến ngày 31/10 năm sau. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng. 

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở tỉnh vẫn được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng của Trung ương nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không gửi các tác phẩm đã đoạt các giải báo chí khác để tham dự giải thưởng này.

Đối với phóng viên cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh có tác phẩm chất lượng cao về Yên Bái (đăng trên các báo Trung ương) được gửi hồ sơ tham dự giải thưởng cấp tỉnh thông qua đầu mối là Hội Nhà báo tỉnh.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. 

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí…

e) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. 

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí

a) Báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b) Báo điện tử

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 04 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 04), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 04) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 30 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 04 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 30 phút/tác phẩm.

đ) Ảnh báo chí

- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 07 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

Điều 6. Tiêu chí xét khen thưởng đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy

1. Đối với cơ quan báo chí

Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;

- Tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng;

- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều và có chất lượng nhất;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có tác giả, tác phẩm đoạt Giải hoặc vào vòng chung khảo.

2. Đối với tổ chức Hội Nhà báo

- Được Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam hoặc Thường trực tỉnh ủy, thành ủy giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trong cơ quan Trung ương Hội hoặc làm cơ quan thường trực triển khai Giải ở các địa phương.

- Hướng dẫn, vận động thu hút được nhiều hội viên, phóng viên tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng và có nhiều tác phẩm chất lượng cao.

3. Đối với các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy

Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Điều 7. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu Giải 

Trao Giải thưởng báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh cho các tác phẩm hưởng ứng, tham gia Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (giải “Búa liềm vàng”) có chất lượng tốt; lựa chọn tác phẩm đoạt giải cao của tỉnh tham gia giải của Trung ương. Cơ cấu xét chọn, trao giải năm 2021 như sau:

- 01 giải A, trị giá 10.000.000 đồng.

- 02 giải B, trị giá 7.000.000 đồng/giải.

- 03 giải C, trị giá 5.000.000 đồng/giải.

- 05 giải khuyến khích, trị giá 3.000.000 triệu đồng/giải.

2. Hình thức khen thưởng

(1) Trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải tương ứng của Trung ương, mức thưởng tương ứng bằng 50% mức quy định của giải.

(2) Trao Giấy chứng nhận và phần thưởng hằng năm của Ban Tổ chức Cuộc vận động cho các đơn vị cấp huyện và tương đương có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai việc hưởng ứng Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng, có nhiều tác giả tham gia hưởng ứng, có nhiều tác phẩm có chất lượng cộng tác với báo, đài tỉnh, Trung ương và đăng tải, tiếp phát trên phương tiện thông tin đại chúng cấp huyện. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 tập thể xuất sắc tiêu biểu, trị giá 5.000.000 đồng.

- 03 tập thể xuất sắc, trị giá 4.000.000 đồng.

Điều 8. Ban Tổ chức Giải 

1. Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Giải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Giải:

- Thành lập Hội đồng xét giải (Ban giám khảo), Tổ thư ký giúp việc.

- Xây dựng kế hoạch, quy chế giải thưởng, phát động sáng tác; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động các hoạt động sáng tác, quảng bá; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm đạt giải.

3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Điều 9. Cơ quan Thường trực Giải 

Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng của tỉnh là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm và tập thể đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chủ trì, phối hợp tham mưu về nội dung và bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Giải và Hội đồng chấm Giải.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng năm 2021 của tỉnh. 

Điều 10. Hội đồng chấm Giải 

1. Hội đồng chấm giải do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập.

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Ban Thư ký Giải và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập.

3. Hội đồng chấm giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí.

Điều 11. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng chấm Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Hội đồng chấm Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải quyết định trao giải.

Cơ quan Thường trực Giải phối hợp với Tổ Thư ký Giải theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo để chọn ra các cơ quan, đơn vị xuất sắc trình Ban Tổ chức giải xem xét quyết định khen thưởng.

3. Công bố và trao Giải

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng được Trung ương tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 03/02; Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 02/2022.

Điều 12. Kinh phí hỗ trợ Giải 

Kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh được trích từ nguồn kinh phí Đảng năm 2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Ban Tổ chức Giải việc thu chi phục vụ công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2021 của tỉnh.

Điều 13: Lập hồ sơ dự Giải

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

2. Về tác phẩm

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết vào email: Giaibualiemvangtinhyenbai@gmail.com để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.

 Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia giải thưởng của tỉnh và Trung ương trước ngày 15 tháng 10 hằng năm (theo dấu bưu điện). Xét chọn tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh, gửi tham dự giải thưởng của Trung ương trước ngày 10/11 hằng năm.

Hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Giải cấp tỉnh xét, khen thưởng tập thể có thành tích trong việc tham gia Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh và toàn quốc gửi về Ban Tổ chức Giải (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30/12 hằng năm. Tổ chức xét chọn, khen thưởng trước ngày 28/2 hằng năm.

b) Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (bên ngoài ghi rõ hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan Thường trực của Giải.

Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải