song
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm chính trị, là văn hóa nghề nghiệp
Ngày xuất bản: 21/09/2023 12:00:00 SA
Lượt đọc: 3576

 Các cấp Hội nhà báo xác định rằng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch... là một trong những vấn đề cần được quan tâm, là “trọng tâm, trọng điểm” trong hoạt động.

Bối cảnh hiện nay, trước những nỗ lực của người làm báo, lãnh đạo Liên chi hội, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh thành phố đã cùng đặt ra và chia sẻ những cách làm hay, giải pháp hiệu quả trước những yêu cầu mới…

Phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, động viên, khích lệ

Đây là nhấn mạnh của nhà báo, Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch LCH Nhà báo Báo Quân đội nhân dân khi cho rằng, việc các cấp Hội Nhà báo tham gia trong công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch là rất quan trọng. Nhiệm vụ chính trị của báo chí là thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nắm vững và thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng; đồng thời, có trách nhiệm góp phần đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, vì nó làm phương hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Từ góc độ lãnh đạo một cơ quan báo chí, ông Long cho rằng, trong hoạt động nghiệp vụ như tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chương trình và xây dựng lực lượng tham gia tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp Hội Nhà báo cần phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, động viên, khích lệ các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài, tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để làm được công việc này, đòi hỏi các cấp Hội cần phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tin và truyền thông xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng (phóng viên và cộng tác viên chuyên gia, nhà khoa học) để hình thành mạng lưới và thế trận rộng khắp trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có chính sách động viên, đãi ngộ thỏa đáng, khen thưởng kịp thời đối với các nhà báo, hội viên, cộng tác viên tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Các phóng viên nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Cùng với việc thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, các cấp Hội phải tăng cường quản lý hội viên, kiên quyết chống tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần trong hoạt động nghiệp vụ; đồng thời phê phán, ngăn chặn tình trạng một số nhà báo có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói xấu Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, thể hiện sự dao động, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đó, các cấp Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng về Đảng, nhận thức về chính trị cho cán bộ, hội viên. Đây là những vấn đề cơ bản, là điều kiện cần thiết và rất quan trọng để từng cán bộ, hội viên tham gia tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Việc các cơ quan báo chí và các cấp Hội nhà báo tham gia tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo đức, văn hóa nghề nghiệp nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng giữ gìn, bảo vệ, phát huy những giá trị khoa học, cách mạng, tiến bộ, nhân văn trong hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó góp phần làm cho hệ giá trị tư tưởng của Đảng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của xã hội và trở thành nhân tố định hướng, chi phối đời sống chính trị, tinh thần của đất nước” - nhà báo Lê Ngọc Long khẳng định.

Quan tâm, đầu tư bài bản với các chuyên trang, chuyên mục

Không chỉ từ phía Liên chi hội, các cơ quan báo chí tại TP. Hồ Chí Minh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của TP. Hồ Chí Minh và cả nước; trong đó phần thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được quan tâm, đầu tư bài bản với các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tuyến bài sâu sắc, phong phú, chất lượng.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh nêu gương một số tờ báo làm tốt nhiệm vụ này như: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) v.v… đã xây dựng và vận hành tốt những chuyên trang, chuyên mục định kỳ tuyên truyền, cổ động việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Nhìn chung, các chương trình, chuyên mục được quan tâm đầu tư với nhiều đổi mới, nội dung hấp dẫn, sinh động, được dư luận đánh giá cao, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội. Bên cạnh các chương trình, tin tức thực hiện bằng tiếng Việt, một số cơ quan báo, đài còn thực hiện các chương trình, ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài để giúp thông tin lan tỏa ra thế giới.

Các cơ quan báo chí của TP. Hồ Chí Minh cùng với các cơ quan báo chí khác trong cả nước đã có nhiều bài viết đề cập sâu sắc, diễn giải thấu đáo, giúp tăng cường, củng cố niềm tin khoa học, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa rất tích cực trong nhân dân…

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thử thách, ông Phong đặc biệt quan tâm về những yêu cầu mới khi các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tiếp tục gia tăng chống phá; dựa vào sự bùng nổ Internet, mạng xã hội để tạo những hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn.

Theo đó, ông Hữu Phong cho biết, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh chủ trương thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên Website của Hội và trên các Báo, Đài Thành phố Hồ Chí Minh, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ; tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, triển lãm v.v… hướng vào chủ đề nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và mời đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cùng tham gia.

Hội viên của 32 Chi hội, Liên Chi hội nhà báo cơ sở tại các cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh được khuyến khích tập trung phản ánh việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; tích cực tuyên truyền, lan tỏa những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; cổ vũ sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thúc đẩy tạo ra sự thống nhất cao trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn; Thực hiện nghiêm 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội cũng tham gia tác động để đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; tăng cường số lượng, chất lượng các tuyến chương trình, bài viết về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đó, mỗi chương trình, bài viết phải có cơ sở lý luận chắc chắn, quan điểm, luận cứ sâu sắc, mang tính thời sự và có giá trị định hướng về nhận thức, tư tưởng đối với bạn đọc.

Và có lẽ, mỗi cơ quan báo chí cần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong chính cơ quan của mình, hình thành một bộ phận (tổ, phòng, ban) phóng viên chuyên trách, có năng lực tác nghiệp nhạy bén, để kịp thời, thường xuyên có thông tin, bài viết sâu sắc và thuyết phục trong tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” - Ông Tấn Phong đặt ra.

Theo Nhà báo và Công luận

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải