song
Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Hướng dẫn về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026
Ngày xuất bản: 17/05/2021 2:15:44 SA

 Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã có Hướng dẫn số 45/HD-HNB về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 99KH/HNBVN ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 và Hướng dẫn số 100HD/HNBVN ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hội Nhà báo Việt Nam, để việc đổi và cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021 - 2026 đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, Thư­ờng trực Hội Nhà báo Yên Bái hư­ớng dẫn cụ thể như­ sau:

1. Đối tư­ợng, tiêu chuẩn đ­ược xét đổi và cấp thẻ hội viên

- Toàn bộ số hội viên đã đ­ược đổi và cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021 - 2026.

- Không vi Điều lệ Hội, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét đổi, cấp thẻ.

- Hội viên đã thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí theo đúng quy định Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên.

a) Công văn đề nghị đổi thẻ hội viên giai đoạn 2021 – 2026 của chi hội nhà báo.

b) Sơ yếu lý lịch (Bản khai) của ngư­ời đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên  do ng­ười đề nghị đổi, cấp thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định (có dán ảnh), đ­ược ng­ười đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí (theo mẫu gửi kèm).

c) Hai (02) ảnh thẻ 2cm x 3cm của ng­ười đề nghị đổi, cấp thẻ 01 ảnh dán vào Bản khai sơ yếu lý lịch, 01 ảnh ghi họ tên, cơ quan công tác phía sau ảnh gửi về Trung ương Hội.

d) Bản tổng hợp danh sách đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên phải có đủ thông tin về người đề nghị đổi, cấp thẻ có chữ ký xác nhận của Ban thư­ ký chi hội, xác nhận của cơ quan báo chí (theo mẫu gửi kèm).

3. Thời hạn nhận hồ sơ đổi, cấp thẻ hội viên.

Hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021 - 2026 gửi về Cơ quan Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái trư­ớc ngày 20/6/2021.

 

 

 

 

 

 

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải