song
Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"
Ngày xuất bản: 16/12/2022 3:18:18 SA

  

 

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CƠ QUAN BÁO CHÍ

VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

 

- Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI;

- Căn cứ Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN ngày 21/6/2022) của Hội Nhà báo Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái khóa VIII;

- Căn cứ Kế hoạch 127a -KH/HNB ngày 9/11/2022 của Hội Nhà báo Yên Bái về việc Tổ chức thực hiện phong trào Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí;

Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái xây dựng nội dung "phát động thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" như sau:

I. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí.

- Tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa các cơ quan báo chí, giữa hội viên thuộc Hội Nhà báo Yên Bái trong mọi mặt hoạt động chính trị- xã hội và nghề nghiệp của Hội.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân hội viên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam.

- Xây dựng mối quan hệ đồng thuận, nêu cao trách nhiệm giữa Ban Thư ký các Chi hội với Ban biên tập (Ban Giám đốc) cơ quan báo chí , cơ quan quản lý báo chí trong việc giáo dục quản lý đạo đức nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo.

- Hằng năm, trên cơ sở chấm điểm thi đua của các chi hội, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Yên Bái tổ chức bình xét và đề nghị Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng cho các tập thể có thành tích xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí vào dịp Kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6..

II. Nội dung thi đua:

 

TT

Nội dung thi đua

Điểm tối đa

1

A. Phấn đấu xây dựng cơ quan báo chí văn hóa theo 06 Tiêu chí:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan.

3. Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và của văn phòng đại diện.

4. Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thân xã hội.

5. Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

6. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

50

 

 

 

 

9

 

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

 

9

 

 

5

 

B. Cơ quan báo chí có 100% hội viên thực hiện tốt 06 tiêu chí văn hóa của người làm báo (Điểm cộng) 

1. Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

2. Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền; giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo.

3. Tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức.

4. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

5. Ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng.

6. Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

50

 

9

 

 

 

 

 

9

 

 

9

 

9

 

 

9

 

 

5

 

Tổng điểm

100

 

            Xếp loại:

1.      Đơn vị xếp loại xuất sắc: đạt từ 90 - 100 điểm.

2.      Đơn vị xếp loại tiên tiến: đạt từ 80 - 90 điểm.

3.      Đơn vị xếp loại khá: đạt từ 70 - 80 điểm

4.      Đơn vị xếp loại trung bình: đạt từ 60 - 70 điểm

5.      Đơn vị xếp loại yếu: đạt dưới 60 điểm.

Trên đây là nội dung phát động thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo Yên Bái đề nghị các cơ quan báo chí, các chi nhà báo trực thuộc căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, chi hội tổ chức triền khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trước ngày 20 tháng 12.

Nơi nhận:                                                          T/M BCH HỘI NHÀ BÁO YÊN BÁI

-UBND tỉnh (Báo cáo);                                               PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Báo cáo);

- Sở TT & TT  (Báo cáo);

- Các cơ quan báo chí (T/H)

- Các Chi hội Nhà báo (T/H)                                                           (Đã ký)

- Lưu: VPH                                          

                                                                                                Nguyễn Xuân Cảnh

 

 

CÁC TIN KHÁC

 • Thể lệ giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”
 • Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
 • Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"
 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.
 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.
 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
 • Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021.
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
 • 1-10 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải