song
Thông báo về việc tuyển chọn tác phẩm báo chí dự xét giải thưởng Bộ Quốc phòng về đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng”, “lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 5 năm (2009 - 2014
Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

 Ngày 31/7/2014, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra thông báo số 2129 /TB - TH về việc tuyển chọn tác phẩm báo chí dự xét Giải thưởng Bộ Quốc phòng về đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng”, “Lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” 5 năm (2009 - 2014).

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT THƯỞNG

1.    Các cơ quan báo chí trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép, có thành tích xuất sắc tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVTND trong 5 năm (2009 – 2014).

       Tổng cục Chính trị tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng đối với các cơ quan báo chí.

2.   Các tác phẩm về đề tài “LLVT, chiến tranh cách mạng”, “LLVT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được sử dụng từ tháng 11 - 2009 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Có các mức giải A, B, C và Khuyến khích dành cho 4 thể loại báo chí là: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình.

       Bộ Quốc phòng cấp bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các tác phẩm được tặng giải thưởng.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ QUAN BÁO CHÍ, TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ XÉT THƯỞNG

1.    Đối với cơ quan báo chí ngoài Quân đội:

      Các cơ quan báo chí dự xét thưởng phải có thành tích xuất sắc tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng LLVTND. Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và Hội đồng xét thưởng các tác phẩm báo chí sẽ phối hợp với các cơ quan chủ quản, cơ quan Chính trị các Quân khu thẩm định thành tích, báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng khen thưởng.

2.    Đối với tác giả và tác phẩm báo chí:

2.1. Tác giả có tác phẩm dự xét thưởng gồm các nhà báo chuyên nghiệp và tác giả không chuyên nghiệp. Tác giả, tác phẩm dự xét thưởng không vi phạm Pháp luật, Luật báo chí, Luật Xuất bản và không có tranh chấp về bản quyền

2.2. Tác phẩm dự xét thưởng phải được tuyển chọn từ các cơ quan báo chí và được lãnh đạo cơ quan báo chí xác nhận đủ điều kiện xét thưởng. Không xét tác phẩm của cá nhân tự gửi đến. Mỗi cơ quan báo chí gửi không quá 5 tác phẩm.

      Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành, liên ngành hoặc Giải báo chí Quốc gia vẫn được quyền dự xét thưởng, nhưng cần ghi chú đã được giải ở mức nào.

        Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi 01 (một) tác phẩm dự xét thưởng và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm hoặc trong một nhóm tác giả.

2.3 Yêu cầu về nội dung, chất lượng tác phẩm:

- Phản ánh về đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh kịp thời, trung thực hoạt động của LLVT, công tác quân sự - quốc phòng, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm “phi Chính trị hóa” Quân đội.

- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan; có tính phát hiện, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, LLVT , nhân dân quan tâm, có hiệu quả xã hội và tính định hướng dư luận cao; Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận đã phát huy hiệu quả trong thực tế; Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận đúng sự thật hoặc đã được các đơn vị, tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và sửa chữa, khắc phục;  Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành quân sự - quốc phòng, khoa học kỹ thuật quân sự còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

2.4 Yêu cầu về hình thức thể hiện:

- Đối với tác phẩm báo in: Mỗi tác phẩm là một bài viết theo một chủ đề, hoặc về một sự kiện, một đối tượng. Một tác phẩm có thể là một chùm bài của cùng tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

- Đối với tác phẩm báo điện tử: Phải in ra giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải. Nếu có clip kèm bài thì phải ghi nội dung ra đĩa DVD và gửi kèm văn bản tác phẩm đó. Tác phẩm không được đăng trên báo in.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Mỗi tác phẩm phải là một bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Phải thể hiện được đặc điểm của báo phát thanh và âm thanh rõ ràng, truyền cảm, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đảm bảo chất lượng. Thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Tác phẩm truyền hình in trên đĩa DVD, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh. Thể loại phải thể hiện được đặc điểm của báo hình. Kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng. Thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

III. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ VĂN BẢN TÁC PHẨM DỰ XÉT THƯỞNG

1.     Hồ sơ và văn bản các tác phẩm dự xét thưởng đáp ứng điều kiện sau:

- Tất cả các tác phẩm dự xét thưởng phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (nếu ghi bút danh phải ghi rõ tên thật), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, điện thoại của tác giả khi cần liên lạc, ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm (kèm theo danh sách tác giả).

- Đối với tác phẩm báo in: Là bản in chính thức hoặc sao chép từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự nối tiếp nhỏ, lẻ phải được cắt dán phần tiếp nối đó trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng.

- Đối với tác phẩm báo điện tử: Phải in ra giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải. Nếu có clip kèm bài thì phải ghi nội dung ra đĩa DVD và gửi kèm văn bản tác phẩm đó. Tác phẩm không được đăng trên báo in.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Tác phẩm phát thanh in trên đĩa VCD, có văn bản kèm theo. Mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự xét thưởng, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng của tác phẩm. kèm theo đĩa là văn bản phần lời của tác phẩm và ghi rõ ngày, giờ, thời gian phát sóng. Nếu là tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Tác phẩm truyền hình in trên đĩa DVD, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh. Mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa ghi rõ đơn vị dự xét thưởng, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng của tác phẩm và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải dịch ra tiếng phổ thông.

* Không trả lại hồ sơ các tác phẩm gửi dự xét thưởng.

2.    Tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) không được đưa vào xét thưởng, nếu không đáp ứng các yêu cầu về nội dung, hình thức, hồ sơ, văn bản như đã nêu ở phần trên; Tác phẩm phát thanh, truyền hình quá thời lượng.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT THƯỞNG

1.    Thời gian tiếp nhận tác phẩm báo chí và hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đối với các cơ quan báo chí: Từ ngày 1-7 đến ngày 31-10-2014 (theo dấu bưu điện)

2.     Nơi nhận:

- Các tác phẩm báo in, báo điện tử gửi về: Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội.

- Các tác phẩm phát thanh, truyền hình gửi về: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, số 2, Lý Nam Đế, Hà Nội.

Ngoài bì ghi rõ: Tác phẩm báo chí dự xét Giải thưởng Bộ Quốc phòng về báo chí 5 năm (2009 – 2014).

      

CỤC TRƯỞNG

 

Đã ký

Thiếu tướng Trần Hoài Trung

 

 

CÁC TIN KHÁC

 • Thể lệ giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”
 • Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
 • Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"
 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.
 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.
 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
 • Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021.
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
 • 1-10 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải